Referat etter styremøte i DNT Nord-østerdal 24.8.2017.Tilstede: Gunn Torill Ryen, Ingun Kleven, Helle Øyen, Per Simensen, Kari Høye og Trond Paaske


Sak 1:  Referering av referat fra forrige styremøte. Det kunne slås fast at tildelte arbeidsoppgaver var utført.


Sak 2:  Div aktivitetsutstyr til Barnas Turlag, tilsendt fra Dnt sentralt, ble fordelt.


Sak 3:  Vedtekter. Det kunne bare konstateres at vedtektene ute i de enkelte turlag/-foreninger spriker ganske mye. Dette må det tas hensyn til dersom det skal bli en omorganisering i vår region.


Sak 4:  Lagledermøtet 31/10.  Vår intensjon er å få til en tettere kobling mellom Tur-lag/-foreninger    og Dnt Nord-Østerdal, dersom dette skulle være ønskelig. Det ideelle; en sammensmelting under Dnt-paraplyen, kan bare bli mulig dersom det kan skje med «gevinst» for det enkelte lag. Ole S. Eriksen fra Dnt sentralt, utfordres til å fronte saken for oss. Om mulig bør vi også prøve å engasjere lagene i forbindelse med Dnt`s 150-års jubileum i 2018.


Sak 5:  Fellesmøte for alle Barnas Turlag i vår region. Helle og Gunn T. varsler alle kontaktpersoner.


Sak 6:  Høringsuttalelse om minstevannføring i den regulerte Orkla. Styret hadde for lite informasjon til å kunne mene noe om dette, på sparket. Vi vil derfor forsøke å få til en uttalelse via nettet, etter at vi har mottatt info om saken.


Sak 7:  Nettbasert spørreundersøkelse fra Dnt om «veivalg 2019-23. Denne var preget av til dels intrikate spørsmålsstillinger, men ble besvart, på sparket, etter beste evne. (Litt usikkert om denne gikk igjennom på nettet.)


Sak 8: Økonomi: Per kunne bare meddele at vår beholdning er stabil rundt kr 560-570.000,-. Noe av dette vil benyttes i forbindelse med neste års jubileumsfeiring.


Sak 9: Nils P. Hagen fra Savalen Turlag, som er stiftet med et interimstyre som ledelse, orienterte oss om bakgrunnen for søknaden som var sendt, om et bidrag i startfasen.  Det ble gjort grundig rede for Savalen som en fin turdestinasjon midt mellom Alvdal og Tynset. Det man kontret ønsket å drive med i starten, var bedre skilting/merking av stier og preparering av skiløyper.                                             Styret går for 50.000,- som aktivitetsfremmende midler,  med ønske om tilbakemeldig og oppfordring til medlemskap.


Sak 10: «Opptur»-arrangement er gjennomført av Tynset ungdomsskole. Ellers forelå ingen rapporter. Per varsler øvrige skoler om at tilskudd er betinget av at det framlegges regning på transport. Tilskudd er begrenset oppad til kr 5.000,-

Sak 11: «Rendalstrippen» har hatt kostnader på kr 9.300,- til transport. Av dette dekker vi kr 5.000,-


Sak 12: Søknad fra Breisjøseter Turisthytte om 80.000 til barnetiltak, fordelt over 4 år.  Styret ser positivt på satsinga, men vil gjerne ha noe mer konkret å bevilge penger til. M.a.o.: Vi imøteser en ny søknad med konkretiserte prosjekter.


Sak 13: Alvdal Turforening har hatt kostnader med å lage store tur-plakater/tur-seil på kr 11.700,-. (Disse ble bl.a. brukt da Nrk`s sommertog kjørte gjennom dalen.) De søker om en støtte på 1/3 av  dette beløpet, som utgjør kr3.900,- , noe vi ønsker å innvilge.


Sak 14: Vi har søkt Dnt sentralt om frifondsmidler til arbeid blant barn og unge. Vi har fått kr 20.000,-,  hvorav 12.500,- som prosjektstøtte. Kr 7.500,- er innvilget etter innmelding av nytt, konstituert styre.


Sak 15: Dnt Ung N-Ø, søker om 21.000,- til innkjøp av utstyr til utlån. Det er forslag om 3 telt pluss diverse.  Vi innvilger kr 15.000,- som dekkes mot regning.


Sak 16: Styreledersamling for hele landet, på Røros 14-15/10, og der møter Per for oss.    


Sak 17: Aktivitetscamp for barn ved Breisjøseter. Dette ble arrangert av Barnas turlag, Tynset, ved Line Lohn, som søker om 6.000,- i støtte til prosjektet.  Dette ble innvilget under forutsetning av at det foreligger en liten rapport fra virksomheten.

Styremøte, Dnt Nord-Østerdal

Nord-Østerdal vg skole

Torsdag 24.08.2017, kl 19.00

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Ingunn Kleven 22. september 2017