Årsmøtedokumenter

ÅRSBERETNING 2017


ÅRSBERETNING 2017

 Den Norske Turistforening avd., Nord- Østerdal

Forrige årsmøte ble holdt 10.mars 2016 kl. 18.30 på Malmplassen, Tolga.


Styret:

Styret har i 2017 bestått av:

Gunn Torill Ryen, leder                  på valg

Trond Paaske, Alvdal, nestleder    gjenstår 1 år i styret Vara: Merete Strømmen

Per Simensen, Os, økonomiansv.    på valg                       Vara: Pål Aukrust

Helle Øyen, Folldal                           på valg                       Vara: Bjørn Gussgard

Ellen Rogne Bondø, Tynset            på valg                       Vara: Magnar Often

Ingunn Kleven, Tolga                      gjenstår 1 år             Vara: Odd Arne Skjæret

Kari J Høye, Rendalen                    gjenstår 1 år              Vara: Berit Brænd


Revisorer:

Marit Oddny Hanson, Tynset         på valg

Erling Brekken, Tynset                   på valg


Styreleder, nestleder, alle vararepresentantene og revisorene er på valg hvert år.


Valgkomite:

Olav Bakken, Tolga                         på valg

Magnhild Brandsnes                       gjenstår 1 år

Ingeborg Kirkbakk                          gjenstår 2 årStyremøter

Det har vært avholdt 5 styremøter, 1 møte (25/10) med alle Barnas Turlag, NØ, og

1 fellesmøte (5/12) med alle Barnas Turlag NØ og turlagene i NØ.

(Referat fra alle møter ligger på DNT NØs hjemmesider, se «flere artikler»).

Leder i DNT Ung NØ har fått invitasjon til alle styremøter og også fellesmøtet (5/12).


Representasjon

DNT NØ hadde 1 representant på Landsmøtet til DNT i Kristiansand 8.-11.6.2017


Medlemmer:

Pr. 03.01. 2018 hadde DNT NØ 417 betalende medlemmer

AKTIVITETER I 2017


Videreutvikling av samarbeid med de lokale turlagene om aktiviteter.

DNT NØ samarbeider i henhold til våre vedtekter, tett med de lokale turlagene. Vi har hatt mailkontakt med turlagene i regionen, samt at vi hadde fellesmøte med turlagene og Barnas Turlag NØ, 5.12. Det var stor oppslutning om møtet.

Det ble informert om jobbing opp mot DNT sentralt for å sjekke muligheter for å søke spillemidler. DNT NØ har hele høsten, jobbet opp mot DNT for å avklare organisering i forhold til søknader om spillemidler.


Opptur som fast arrangement i ungdomsskolen

I henhold til arbeidsplanen har DNT NØ arbeidet med å innarbeide opptur som fast arrangement i ungdomsskolen.

Det kom inn søknader fra kun Tynset og Rendalen i år. Styret oppfordret gjennom mail og telefon-kontakt, skolene til å arrangere «Opptur.» Det ble bevilget dekning av skyssutgifter, inntil kr 5.000,- etter bilag, for turer/utflukter for 8. klasse, i skolens regi.


Nytt turlag i regionen

DNT NØ har vært med og støttet opp i etableringsfasen av Savalen Turlag med oppstarts-kapital og avklaring rundt vedtekter i forhold til spillemidler.Jubileumsarrangementer forbindelse med DNTs 150-års-jubileum i 2018

DNT NØ har i forbindelse med DNTs 150-års-jubileum i 2018 jobbet med å få til jubileumsarrangement i alle kommuner i NØ. Vi har oppfordret til samarbeid mellom Barnas Turlag og turlagene i kommunene, og det er bevilget kr. 25 000.- til hvert av Barnas Turlag og turlagene som har et åpent arrangement i forbindelse med jubileet.Fellesavtale med Skisporet.no

DNT NØ forvalter fellesavtale med Skisporet.no som produsere oppdaterte løypemeldinger fra turlagene i Alvdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Rendalen, Tolga, Os, Rendalen og Holtålen.Samarbeidstiltak med turlagene

Turlagene i regionen står for flotte, oppkjørte skiløyper. De arrangerer 10 på toppog også 5-på-topp i samarbeid med Barnas Turlag. I tillegg har turlagene kasse med bøker på mange nærtopper. Disse er flotte trimtilbud til alle aldersgrupper og er svært godt besøkt.

Vi har deltatt i finansiering av noen tiltak sammen med turlagene i 2017. Blant disse finner vi: Rendalstrippen og Alvdal Turforenings informasjonsskilt som blant annet ble brukt i forbindelse med «Sommertoget». Gjennom Breisjøseters venner har vi vært med og bidratt til gapahuk og grillplass ved Breisjøseter.

Samarbeidstiltak med Barnas Turlag

Vi har egen kontaktperson mot alle Barnas Turlag i regionen, og jobber for tett samarbeid med dem.

Vi har Barnas Turlag i Os, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommune.

Vi har hatt ett fellesmøte på høsten, som tidligere nevnt, og ett fellesmøte for Barnas Turlag og turlagene i regionen, 5.12.

Det rapporteres om svært god aktivitet og mange deltakere på arrangementene til Barnas Turlag. I gjennomsnitt har BT i hver kommune arrangement 1 gang pr.mnd.

Av aktiviteter kan nevnes: Aktivitetsdager på Bjørntegård Leirskole, isfisketurer, fisketurer, kjøring med hest, aking, kveldsmatturer, grøtfest, felles-turer til Breisjøseter med overnatting, fellesturer til «5 på topp-toppene», seterbesøk, klatring, kino, potet-tur og grilling m.m.


Barnas Turlag i vår region er flinke til å ha arrangementer og å markedsføre «Kom deg ut-dagene.»Samarbeidstiltak med DNT Ung

DNT NØ samarbeider med DNT Ung og har kontakt hovedsakelig gjennom mail. Laget er invitert på alle fellesmøter og styremøter, men på grunn av studier andre steder, er det sjelden de har anledning til å delta. Men holder seg oppdatert gjennom internett.

De har arrangert hundekjøring 4.februar, Ferskingkurs 7.-9.april, Påskeklatring i april og stilte med 2 delegater på Landsmøte for DNT Ung på Voss 1.-2.april.


Tynset 01.03.2018


Kari Høye (styremedl.)        Ellen R. Devold (styremedl.)           Trond Paaske (nestleder)


Helle Øyen (styremedl.)        Per Simensen (økonomiansv.)         Gunn Torill Ryen (leder)


Styret DNT NØ 2017.

            Sak 3. Regnskap

            Sakspapir legges fram av økonomiansvarlig Per Simensen.       

Sakspapir til sak 4


ARBEIDSPLAN FOR 2018


  1. DNT NØ fortsetter å engasjere seg for å hindre fornøyelseskjøring på scooter og «cat-skiing» i våre kommuner
  2. DNT NØ videreutvikler samarbeid med de lokale turlagene om aktiviteter.
  3. DNT NØ arbeider videre med etablering, oppfølging og støtte til Barnas turlag og DNT Ung.
  4. DNT NØ søker i samarbeid med andre å tilby nytt GPS-kurs samt sikringskurs for klatring.
  5. DNT NØ ønsker å fortsette arbeidet med «Opptur» som fast arrangement i ungdomsskolen
  6. DNT NØ ønsker å arbeide for å etablere et DNT seniorlag
  7. DNT NØ gjennomfører jubileumsarrangementer i hver kommune i forbindelse med DNTs 150-årsjubileum i 2018
Sakspapir til sak 5


BUDSJETT 2018

Inntekter
Andel medlemskontingent

kr

220 000


Skisporet

kr

90 000


Renteinntekter

kr

3 000


Sum

kr

313 000


Utgifter
Aktiviteter

kr

193 000


Skisporet

kr

90 000


Jubileumsfeiring

kr

300 000


Administrasjon- styremøter

kr

30 000


Sum

kr

613 000


Underskudd

kr

-300 000


            Sakspapir til sak 6.

           

Innkomne forslag.


Det har ikke kommet inn forslag til DNT NØs årsmøte 2017.

                       
​​​​​​​Sak 7. Valg

Forslag legges fram av valgkomiteen.Skrevet av Ingunn Kleven 7. mars 2018