Styremøte 8/5-2018

Referat fra telefonmøte 8.mai 2018.

Deltakere: Ingunn Kleven, Per Simensen, Kari Høye, Helle Øyen,

Anne-Britt Ruderaas og Trond Paaske
Sak 5-18:

 «Siden sist». Dette var en uformell runde der styremedlemmene rapporterte om aktiviteter i respektive lokal-lag. Da de færreste styremedlemmene

har verv i styrene i de lokale tur-lag/foreninger, kom det fram lite informasjon fra styrearbeidet, men sett utenfra er aktiviteten stor, særlig på løypekjøringsfronten.

Fra Rendalen kunne det meldes om en egen, arrangert tur på sjølveste 17. mai og Folldalen kunne melde om restaurering av buer, 10 på topp og stolpejakt for sommersesongen.   Det er flere av Barnas turlag som melder om utfordringer – dette følger styret opp.

Etter fellesmøtet med turlagene i vinter (6/12-17),  ble det etterspurt noe mer koordinering av aktiviteter, noe vi i styret kan prøve å få til gjennom bedre kontakt med de lokale styrelederne. Per gjør en henvendelse til Arne Lohn om temaet.Sak 6-18:

  Konstituering; fordeling av styreoppgaver:

  • Anne-Britt Ruderaas er årsmøtevalgt som styreleder og er kontaktperson for DNT Ung.
  • Helle Øyen fortsetter som kontakt for de lokale Barnas turlag.
  • Ingun Kleven tar seg av vår presentasjon på nettet og sørger for at dokumenter legges ut.
  • Per Simensen sørger for at økonomien, også i framtida, holdes på et stødig nivå.
  • Trond Paaske fortsetter som nestleder og referent. 
  • Evt ansvarlig for salg av DNT effekter plasseres  ad-hoc.Sak 7-18:

 Per tok en rask gjennomgang av vår gode økonomi, og kunne melde om en beholdning på kr 546.000,-.   Av dette har vi bevilget, i form av jubileumsgaver til lokallagene, kr 300.000,- som utløses av en liten tilbakemelding på gjennomførte jubileumsarrangementer. Etter at dette er utbetalt, sitter vi da igjen med kr 246.000,-.


Per og Anne-Britt registreres som disponenter av våre bankkonti.

ABR sender inn meldingsendringer til Brønnøysund og til DNT sentralt.Sak 8-18:

Vedr DNT Landsmøte i Oslo, 7-10/6. DNT NØ sender ikke delegater.Sak 9-18:

Søknad om støtte kr 35. 000 til restaurering av skogsbu fra Alvdal turforening.


DNT-NØ ser at tiltaket kan få positiv effekt for skolebarn og for Barnas turlag og bevilger et tilskudd kr 10.000 til Alvdal Turforening under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert.


ABR skriver svarbrev til søker.Sak 10-18:

Søknad om støtte kr 10.000 fra Folldal turlag til Stolpejakt.


DNT NØ finner ikke å kunne tildele støtte til tiltaket. Stolpejakt er en løpende aktivitet i flere av kommunene og DNT NØ har ikke økonomi til slike årlige tiltak.


ABR skriver svarbrev til søkerSak 11-18:

Neste styremøte holdes i Mogata 5, Tynset, torsdag 14/6, kl 19.00.Sak 12-18:

Henvendelse fra Savalen turlag om tilknytning til DNT-NØ for å komme i betraktning ved søknad om eksterne midler.


DNT NØ har i utgangspunktet ingen betenkelighet med slik tilknytning.  ABR ber om mer informasjon fra Hedmark fylkeskommune v. Lars Gotaas. Saken tar opp på neste styremøte.
Skrevet av Ingunn Kleven 20. mai 2018