Styremøte 14.06.2018

Styremøte 14.06.2018, kl 19.30

I Mogata 5, hjemme hos lederen.Tilstede:   Helle Øyen, Ingunn Kleven, Kari J. Høye, Per Simensen, Anne-Britt Ruderaas

                 og Trond Paaske, og alle fikk bevertning.
Sak  13/18:  Referat fra styremøtet 08.05.2018.  Dette ble godkjent uten kommentarer.

                    Det ble dog presisert at Leder må skrive tilsagnsbrev til Alvdal Turforening

                    ang. sak 9/18.
Sak  14/18   Årsmøteprotokoll 02.03.2018.  Under punkt 2 er det anført noen «noter» og hva                

                    innebærer dette? Et heldigere uttrykk ville vel vært «kommentarer» fra salen til

                    årsmeldinga. 

                    Avklaring om tilgang til spillemidler skal avklares med Lars Gotaas hos

                    fylkeskommunen, som nevnt på forrige styremøte, under sak 12/18.

                    Angående «Opptur» kan det nok stilles spørsmål ved om vi har vært gode nok

                    på informasjon til skolene. Her må vi forbedre oss til våren 2019.

                    Til neste årmøte må vi presisere at tilskudd til de enkelte tur-lag/-foreninger, tildeles

                    etter antall Dnt-medlemmer. For øvrig oppfordres det til bruk av Dnt-logo ved

                    arrangementer.


                    Arbeidsprogram, som lå vedlagt innkalling, ble gjennomgått. GPS-kurs og sikringskurs

                    for fjellklatring, er ikke aktiviteter vi, som region-organisasjon, vil ta ta i på egen hånd.

                    Men dette vil vi initiere at blir gjennomført der interessen og ekspertisen er, ute i

                    lokallagene.  Eget seniorlag, er vi ikke helt sikre på om det er så stort behov for. Dette

                    kan eventuelt, dras igang helt uformelt, der det måtte være ønske om det. Friluftsliv

                    skal ikke alltid formaliseres. «Rusle-tusle» guidede, ukentlige småturer i nærmiljøet,

                    slik det praktiseres i Folldal, er et ypperlig eksempel i så henseende.


                    Et innspill til neste års arbeidsprogram, burde være en introduksjon til tur og natur

                    for våre nye landsmenn, da disse ikke alltid har et like naturlig forhold til bruk av

                    utmark og det kan fungere som god integrering.
Sak  15/18:  Økonomi.  Jubileumsgavene til lokallagene, er utbetalt til alle. Denne gaven betinger

                    en liten tilbakemelding/rapport om hva slags arrangement som er gjennomført. Det

                    mangler noen tilbakemeldinger, men dette skal purres fra styremedlemmer.  Disse

                    rapportene fungerer som regnskapsbilag, derfor må de leveres.

                    Dette med rapportering bør være tema i et generelt info-skriv til lokallagene.
Sak  16/18:  «Kom deg ut-dagen» som arrangeres til høsten, har søknadsfrist 20.06.  Her må vi søke

                    for de lokale aktivitetene, inkludert Barnas turlag, så her må det det sendes ut en

                    henvendelse. Og det lyt skje fort!Sak  17/18:  Tilskuddsregler.  Tilskudd skal primært tildeles samarbeidende lag/foreninger og

                    skoler.  Nøkkelen må være antall Dnt-medlemmer i de aktuelle lag/foreninger.

                    Dnt Nord-Østerdal bør primært være en tilskuddsorganisasjon og ikke i noe stort

                    omfang motta søknader til «gode formål», annet enn fra tilsluttede lag/foreninger.


                    Alle tilsluttede lokallag er nevnt i vedtektene, men dette betinger at Savalen turlag,

                    og eventuelt andre nye som ønsker å slutte seg til, må få avklart sin stilling overfor

                    Dnt Nord-Østerdal.  Dette er et viktig punkt som styret skal bruke årets møter på å

                    drøfte, for deretter å legge fram en innstilling til årmøtet i 2019.

Møteplan 2018:  Utover offisiell sakliste, satte vi opp en liten, uformell plan for styremøter

                           gjennom resten av året:


                           August: Ti.21/8, kl 18.00: På sætra til Per Simensen i Hørtdalen.


                           Oktober: 25/10:   Telefonmøte.  Vi kommer tilbake til lokalisering...


                           Desember:  13/12:  «Huldra» i Alvdal.  Med sang og opptog.
                                                                                                                   Ref: Trond

Skrevet av Ingunn Kleven 21. august 2018