Referat fra telefonstyremøte 22.01.2019


«Tilstede»:  Anne-Britt Ruderaas, Helle Øyen, Kari J. Høye, Per Simensen og Trond Paaske.


Sak 1/19:  Godkjenning av referat fra styremøtet 21/8-18.  Dette var sendt ut og ble enstemmig 

                 godkjent.


Sak 2/19:  Orientering fra leder.  Anne-Britt orienterte om ny arbeidssituasjon som hadde gjort

                 det vanskelig å ivareta ledervervet på en skikkelig måte. Hun ønsket likevel å føre styret

                 fram til årsmøtet, ved hjelp av tlf-styremøter og litt velvilje.

                 Leder skriver forslag til årsmelding og Per legger fram regnskap og budsjett.

                 Budsjettet knyttes opp til en aktivitetsplan.


Sak 3/19:  Økonomisk status: Per la fram en kort oversikt over den økonomiske tilstanden i Dnt-NØ

                 Aktiviteten har vært liten, men det har gått ut kr 275.000,- i form av jubileumsgaver til de

                 enkelte lag/foreninger. Dnt sentralt har overført kr 176.000,- til oss.  (Det kan være noe

                 vanskelig å få tak på hva som er grunnlaget for de enkelte overføringene fra Dnt.)

                 Innestående ved årsskiftet var i størrelsesorden kr 435.000.

                 I Nord-Østerdal er det nå litt over 1.000 Dnt-medlemmer.


Sak 4/19:  Barnas turlag.  Helle sørger for at det kommer med litt om aktiviteten i Btl i årsmeldinga.


Sak 5/19:  Årsmøtet 2019.  Vi prøver å avholde årets årsmøte på Søberg gård, torsdag 21/3.

                 Det var ønske om at Arne Lohn kunne vise naturbilder som årets kulturelle innslag.

                 Årsmøtet kunne muligens også fungere  som et samarbeidsmøte med de enkelte lagene.


Sak 6/19:  Dnt ung.  Her er aktiviteten lagt på is, og et beløp på kr 7.235,- fører vi inn på Dnt-NØ`s

                 konto. Beløpet stilles til rådighet for evt ny aktivitet i framtida.

                 En sak som hadde dukket opp under «eventuelt», ble tatt opp her:

                 Btl-konto for laget i Rendalen, kan denne legges inn under Idrettslaget? Her var

                 regnskapsfører klar på at denne burde ligge innunder Dnt-NØ, og styret sluttet seg til.


Sak 7/19:  Søknad om støtte til utkikksplattform på Tronfjell.  Dette er et fint tiltak på et flott fjell,

                 men denne type bilbasert turisme er klart utenfor hva vi skal satse på. Derfor avslag.


Sak 8/19:  Kontakt med turlagene/-foreningene.  Her sendes det ut en skrivelse, forfattet av leder,

                 som avklarer hvordan dette samarbeidet bør fungere. Det er særlig viktig å presisere at

                 et ønske om momsrefusjon ved investering i anlegg, betinger at Dnt-NØ står ansvarlig

                 for vedlikehold og drift i hele anleggets levetid. Dette kan vi ikke ta på oss.

                 Samarbeidet generelt kan være et velegnet tema på årsmøtet.  (Per «forlot» møtet...)


Sak 9/19:  Eventuelt:  Btl-konto; se sak 6/19.

                                   Støtte til skyss ved turarrangement. En søknad fra Rendalen er kommet bort.

                                   Dette må være greit å få orden på; det enkleste er kanskje at den sendes på

                                   nytt.


Møtet var slutt, ganske presis kl 19.00, og vi satt igjen hver for oss. Nytt tlf-møte i februar.


Trond

Skrevet av Ingunn Kleven 18. februar 2019