Årsmøtedokumenter


Årsmøte i Den Norske Turistforening, avd. Nord-Østerdal

Torsdag 21.mars 2019               

Søberg gård Alvdal


Dagsorden:   

1.            Konstituering

2.            Årsmelding

3.            Regnskap

4.            Arbeidsprogram og budsjett

5.            Innkomne forslag

6.            Valg


ÅRSMELDING 2018

 Den Norske Turistforening avd., Nord- Østerdal

Forrige årsmøte ble holdt 2.mars på Malmplassen, Tolga.ROLLER I 2018


Styret:

Anne-Britt Ruderaas, Tynset, leder                      Vara: Magnar Often

Trond Paaske, Alvdal, nestleder, referent            Vara: Johan Ragnar Eggen

Per Simensen, Os, økonomiansv.                            Vara: Pål Aukrust

Helle Øyen, Folldal                                                   Vara: Bjørn Gussgard

Ingunn Kleven, Tolga                                              Vara: Odd Arne Skjæret

Kari J Høye, Rendalen                                            Vara: Berit Brænd


Revisorer:

Marit Oddny Hanson, Tynset        

Erling Brekken, Tynset                  Valgkomite:

Magnhild Brandsnes, Folldal                    

Ingeborg Kirkbakk, Tolga

Ellen Devold Rogne, Tynset                                  Styremøter

Det har vært avholdt 4 styremøter, hvorav to som telefonstyremøter. Referatene ligger på DNT Nord-Østerdals hjemmesider


Representasjon

DNT NØ hadde ikke representant på DNT s årsmøte i Oslo 2018MEDLEMMER


I følge offisielle medlemstall pr 31.12.2018 (telledato 27.10.2018) hadde DNT Nord-Østerdal 766 medlemmer:


Fam hoved

Hoved

Ungdom
 19-26

Honnør

Livsv

Barn

Skole  ungdom

Husst.

   Fam      husst

2018

2017

Prosent

 50

 299

 33

 80

 5

 44

 13

 90

 152

 766

 729

5,1 %AKTIVITETER I 2018


Videreutvikling av samarbeid med de lokale turlagene om aktiviteter.


DNT NØ samarbeider i henhold til våre vedtekter, med de lokale turlagene. Det er her frivilligheten er forankret og turlagene er bærebjelkene i tilretteleggingen for friluftsliv i tråd med DNTs formålsparagraf.


I forbindelse med DNTs 150-års-jubileum i 2018 ble alle turlagene og Barnas Turlag i regionen tildelt kr 25.000 hver for gjennomføring av ulike jubileumsaktiviteter. Dette har resultert i variert aktivitet over hele regionen.


I tillegg har vi, etter søknad, gitt et bidrag til Alvdal Turforenings arbeid med restaurering av ei koie.


Folldal Turlag har etter samarbeid med oss fått DNT finansiering av seniortiltaket «Rusle -tusle»


Vi har brakt på det rene at dersom DNT NØ skal søke spillemidler på vegne av noen av våre samarbeidspartnere/ turlagene så må DNT NØ så juridisk ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget i nedskrivingsperioden – Dette er et ansvar som styret ikke kan påta seg.


For å avstemme forventingene og få tilbakemeldinger sendte vi en henvendelse til alle turlagene i regionen. I tillegg til ovenstående informasjon minnet vi om at DNT-Nord-Østerdal ble stiftet, for å sørge for at andelen av våre medlemmers kontingent skulle komme friluftslivet i regionen til gode. I løpet av de senere årene har det vært delt ut midler til turlagene basert på forholdstallet mellom medlemmene i de respektive kommunene. For jubileumsåret 2018 ble det gjort et unntak og alle turlag og barnas turlag mottok kr 25.000 hver. I tillegg har DNT-Nord-Østerdal forsøkt å støtte opp om arbeidet i Barnas Turlag og DNT-ung, bidratt til finansiering av enkelt-tiltak initiert av turlagene etter søknad, forvaltet «skisporet» som en fellesløsning for turlagene.


Det var bare to av turlagene som responderte: Fra Rendalen fikk vi tilbakemelding om at dagens praksis var tilfredsstillende. Tynset Turlag (TT) hadde styrebehandlet henvendelse og ga en grundig tilbakemelding som minnet om at DNT Nord-Østerdal ble stiftet for at en andel av kontingenten som medlemmene betaler til DNT skulle forbli/tilbakeføres til turlagene i vår region. TT oppfatter at dette skjer, og turlagene har ved ulike anledninger fått tilført midler fra DNT Nord-Østerdal uoppfordret eller etter søknad. Sånn sett mener TT dette har fungert etter hensikten og at dette samarbeidet bør fortsette. Man ser et etter regelendring er det vanskeligere for turlagene å søke spillemidler, men at man gjennom ulike samarbeid skal klare å få tilgang til spillemidler også framover. TT mener at problematikken rundt spillemidler ikke er viktigst i samarbeidet mellom DNT og turlagene. Man sier seg videre fornøyd med samarbeidet om «Skisporet»Fellesavtale med Skisporet.no

DNT NØ forvalter fellesavtale med Skisporet.no som produserer oppdaterte løypemeldinger fra turlagene i Alvdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Rendalen, Tolga, Os, Rendalen og Holtålen.


           


Barnas Turlag

Det er Barnas Turlag i Os, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommune og DNT-NØ har egen kontaktperson som følger opp disse.


Det rapporteres om god aktivitet og mange deltakere på arrangementene til Barnas Turlag. Vi registrerer likevel med bekymring at mange av lagene er sårbare og sterkt avhengig av enkeltpersoner. Vi tror at de respektive turlagene bør samarbeide tett med «sine» barnas turlag og støtte opp rundt ildsjelene som trengs for drifting av friluftsaktiviteter for barna.DNT ung

Det er besluttet å legge DNT ung Nord-Østerdal på is. Nåværende styremedlemmer er flyttet ut av regionen for å studere og jobbe, og ingen andre har kunnet / villet overta.

Det siste året har styret hatt skype-møter, kommunisert over nett, og prøvd å ha arrangement når de har vært hjemme i ferier, men fant liten interesse så mange turer og arrangement ble avlyst i siste liten pga ingen påmeldinger, med unntak av ferskingkurset hvor de fikk med fire deltakere.


Avtroppende styremedlemmer har laget en oppsummering av hvordan de har arbeidet med markedsføring og aktiviteter. De har laget en DNT UNG PÅ 1-2-3 og stiller seg til rådighet ved behov for opplæring av nye styremedlemmer. DNT NØ vil støtte opp om nye initiativ dersom interessen tar seg opp igjen.


Opptur

Opptur har vært arrangert av skolen i RendalenTynset 21.03.2019


Kari Høye (styremedl.)        Trond Paaske (nestleder)                Ingunn Kleven (styremedl)


Helle Øyen (styremedl.)        Per Simensen (økonomiansv.)         Anne-Britt Ruderaas (leder)


            Sak 3. Regnskap

            Regnskapet legges fram av økonomiansvarlig Per Simensen. Klikk på lenken for å se regnskap.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/09b8b9b99b10cffe2ddfb527b4dcd58694c2a00f.pdf

            Sak 4

ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT FOR 2019


  1. DNT NØ fortsetter å engasjere seg for å hindre fornøyelseskjøring på snøscooter og «cat-skiing» i våre kommuner
  2. DNT NØ videreutvikler samarbeid med de lokale turlagene og andre frivillige lag/foreninger om aktiviteter som styrker friluftslivet
  3. DNT NØ arbeider videre med etablering, oppfølging og støtte til Barnas Turlag og evt reetablering av DNT Ung.
  4. DNT NØ initierer samarbeid med skolene om «Opptur»            BUDSJETT 2019

Inntekter
Andel medlemskontingent

kr

200 000


Skisporet

kr

100 000


Renteinntekter

kr

3 000


Sum

kr

303 000


Utgifter
Aktiviteter

kr

173 000


Skisporet

kr

100 000


Administrasjon- styremøter

kr

30 000


Sum

kr

303 000Sak 5 Innkomne forslag.


Det har ikke kommet inn forslag.

               

            Sak 6. ValgValgkomiteens innstilling til årsmøte i DNT NØ 21.03.2019


Per Simensen, Os                   gjenstår 1 år                vara:    Pål Aukrust (vara 1 år)            

Helle Øyen, Folldal                gjenstår 1 år                vara:    Bjørn Gussgard (vara 1 år)     

Kirsten Thyrum, Tynset         velges for 1 år             vara:    Hans Jacob Tronshaug (vara 1 år)

Trond Paaske, Alvdal            velges for 2 år             vara:    Vigdis Vestby (vara 1 år)      

Kjersti Sundberg Flatgård, Tolga  velges for 2 år     vara:    Elisabeth Saanum  (vara 1 år)    

Kari J Høye, Rendalen           velges for 2 år             vara:    Berit Brænd (vara 1 år)
Forslag fra valgkomiteen på at styret utvides med en person for 2019, da Vigdis Vestby er dent eneste som har sagt seg villig til å stille som leder for DNT NØ.


Forslag på ny leder:                Vigdis Vestby            velges for 1 år                                           Forslag på nestleder:                    styret konstituerer seg på neste styremøte


Revisorer:

Marit Oddny Hanson, Tynset                       velges for 1 år                                                           

Anne Mette Normann, Tynset           velges for 1 årValgkomitè:

Ingeborg Kirkbakk, Tolga                 gjenstår 1 år                                                                

Ellen Devold Rogne, Tynset             gjenstår 2 år                                                                               Anne Britt Ruderaas, Tynset                   velges for 3 årMed hilsen valgkomiteen

v/leder Magnhild Brandsnes

Klikk her for å skrive tekst.

Årsmøtedokumenter 2018

Skrevet av Ingunn Kleven 26. mars 2019