Hvor lite er naturen i Østerdalen verdt?

Foto: Lista Foto, Oddvin Lund

Våre prektige og vakre fjellområder som Sålekinna, Gloføken, Elgpiggen, Vakkerfjellet, Raudsjøpiggen, Fonnåsfjellet og Neksjøhøgda der folk gjennom generasjoner har oppholdt seg for å fiske, jakte, plukke bær og gjete dyr er satt av til framtidige vindkraft-produksjonsområder. De fine fjellturmulighetene som er viktige for identiteten til oss som bor eller har hytte i nærheten, kan bli historie. Det er også et sammenhengene DNT-rutenett fra Tynset, gjennom Tolga og Os til Femundsmarka, med selvbetjente hytter underveis. De som går i dette området ønsker å oppleve et uberørt og særegent naturlandskap, med innslag av kulturminner fra tidligere tiders bruk i området. Det er nesten ikke til å tro, at høye master på over 200 meter skal prege disse områdene for framtida. Her kan ubotelig skade bli påført.


Tidligere generasjoner som utnyttet ressursene i disse områdene, har tilpasset seg de naturlige forutsetningene og bebyggelsen er småskala og enkel, tre og stein var viktige materialer. Et massivt vindkraftanlegg vil helt ta luven av disse verdiene. Riksantikvaren har da også foreslått å ekskludere betydelige områder med kulturhistoriske landskapsverdier. Men NVE ser annerledes på saken og framholder at produksjonsforholdene er så gode i dette området at disse arealene ikke bør ekskluderes. Dyrelivet og særlig fugl vil også bli negativt berørt. Det er viktige våtmarksområder for fugl innenfor arealet foreslått til vindkraft. Samt leveområder for reinsdyr.

Vi må ha fornybar energi for framtida, men ikke for enhver pris, og det finnes flere alternativer. Dagens system innebærer at vindkraft-utbyggerne slipper å betale naturskatt, mens vannkraften betaler 37 prosent til staten og i tillegg en naturressursskatt på 1,3 øre per kWt som går til kommuner og fylker for å kompensere for ødelagt natur og belastning på naturressurser. I tillegg subsidieres de kraftig gjennom grønne sertifikat og gjennom nyetablering av strømnett. Innen miljøforvaltningen praktiseres prinsippet om at forurenser betaler. I vindkraftsektoren er det omvendt. Utbygger blir betalt for å ødelegge naturen.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill.

I forslag til nasjonal ramme for vindkraft er nesten 1000 km2 i våre fjellområder foreslått avsatt til framtidig vindkraftanlegg. I følge NVE er det gode produksjonsforhold og lite bebyggelse slik at det kan bygges et svært stort eller flere store vindkraftverk i området. Mastene blir over 200 meter høye og det trengs store veianlegg inn i området, det eneste problemet er at det er lite kapasitet i overføringsnettet, men NVE foreslår at det investeres betydelig i nettet lokalt. Dette innebærer nye «monstermaster» for å videresende kraften som produseres.

 

Høringsfristen for å uttale seg til dette forslaget er satt til 1. oktober, og DNT Nord-Østerdal vil benytte anledningen til å få fram kunnskap om hvilke verdier som kan gå tapt i dette området. Vi oppfordrer alle som har meninger om saken til å benytte muligheten til å opplyse og informere de som skal behandle denne utredningen. Til sammen er vi ikke så få og ubetydelige som en kan få inntrykk av etter å ha lest NVE sine vurderinger.


DNT Nord-Østerdal

Vigdis Vestby