Referat fra styremøte 31.10.2017

Styremøte, Dnt Nord-Østerdal, Nord-Østerdal vg skole,

tirsdag 31.10.2017, kl 19.00
Tilstede:  Gunn Torill Ryen, Per Simensen, Kari Høye og Trond PaaskeSak 0: Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått.


Sak 1: Barnas turlag, møte onsdag 24.10.  Representanter for Tynset og Rendalen møtte, mens Os,

           Alvdal og Folldal hadde meldt forfall.   Rendølene kunne rapportere om en meget vellykket

           samling hos Bjøntegård leirskole på Hanestad, arrangert i samarbeid med idrettslaget. 60-70

           barn hadde gleden av å delta.


Sak 2: Styreledermøte,  Røros 14-15/10. Det var meninga at Per skulle møtt, men han ble forhindret.


Sak 3: Regionmøte på Lillehammer går uten deltagelse fra Nord-Østerdal.


Sak 4: «Kom deg ut-dag»  21/1-18. Et landsomfattende arrangement der vi må prøve å få til lokal

            aktivitet.  Det bør settes opp en søknad om midler til fellesaktivitet denne dagen.

            Søknadsfrist  15/11-17. Det er vedlagt forslag til natursti fra Dnt sentralt.


Sak 5: Spillemidler.  Fylkesadministrasjonen har nå blitt mere positiv til tildeling av spillemidler

            til sjølstendige turlag, fordi formålet med virksomheten er så likt Dnt`s eget. Dette kan bety at

            formell tilknytning til Dnt N-Ø, får noe mindre betydning, men vi må jobbe videre med denne

            saken.   (Etterskrift: Det er igjen avklart at de uavhengige tur-lag/-foreninger ikke får spille-

            midler, men at de får anledning til å søke via Dnt-NØ.)

II


Sak 6/7:  Søknad, Breisjøseter. Her forelå det søknad både fra Skjøren og venneforeninga, og derfor

            valgte vi å behandle disse under ett, og forholdt oss til den fra P.B. Støen i Breisjøseters

            venner, om støtte til aktiviteter ved turisthytta. Her var det konkretisert  gapahuk med

            grillplass som skulle oppføres ved dugnad.   Innvilget kr 40.000,-


Sak 8: Søknad fra Solveig Østhus.  Hun hadde deltatt på noen kurs i Dnt`s regi og søkte om å få dekket

           kostnader i forbindelse med dette.  Dette er noe på sida av hva vi har pleid å støtte, og vi vil

           anbefale at slike søknader for framtida sendes via de lokale lag/forenger.   


Sak 9: Profileringsklær.  Det har kommet tilbud fra Dnt om kjøp av diverse profileringsklær.

           Per gjør dette kjent og tar opp samlebestilling.


Sak 10: Jubileum 2018.  I forbindelse med Dnt`s 150-års jubileum i 2018, vil vi oppfordre alle turlag,

              turforeninger og Barnas turlag til å rapportere jubileumsaktiviteter inn til Fjell og vidde.


Sak 11: Fellesmøte for turlaga og turforeningene. Tema vil bli digital markedsføring, muligens ved

              Dmt, Alvdal, og herigjennom generell profilering av virksomheten.   Ellers må vi samkjøre

              aktivitetene  på «Kom deg ut-dagen» med Barnas turlag rundt om i bygdene.

              Dato:  5. eller 6.  desember.

Skrevet av Ingunn Kleven 12. desember 2017