Vedtekter

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.mars 2006.
Revidert på Årsmøtet 3. juni 2010. 

§ 1    FORMÅL

Den Norske Turistforening avdeling Nord-Østerdal (heretter kalt  DNT  NØ) skal arbeide for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Arbeidet skal foregå i tett samarbeid med turforeningene/turlaga (heretter kalt turforeningene) i Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset. 

§ 2    TILHØRIGHET

DNT NØ er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNTs vedtekter er overordnet. 

§ 3    LAGETS  VIRKE

Etter formålet skal DNT NØ arbeide bl.a. med å: 

 • Utvikle og drifte felles web løsning med presentasjon av skiløyper og sommer- og vinterarrangementer i samarbeid med de ulike turforeningene.
 • Koordinere og formidle virksomheten til de ulike turforeningene i NØ.
 • Formidle informasjon som kan øke interessen for natur og friluftsliv.
 • Samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur- og miljøorganisasjoner.
 • Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i Nord-Østerdal.
§ 4    MEDLEMMER

Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og bor i en av kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga eller Tynset.
Andre medlemmer av DNT som bor utenfor distriktet kan også bli medlem. 

§ 5    KONTINGENT

DNT sentralt står for fastsetting og innkreving av medlemskontingenten for DNT- medlemmer. 

§ 6    SIGNATUR

DNT NØ forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap, eller av 4 av styrets øvrige medlemmer i felleskap. 

§ 7    ÅRSMØTE

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 3 ukers varsel ved annonse i lokalpressen og/eller ved skriv til hvert enkelt medlem. Saker som skal behandles, må være innkommet til styre senest 2 uker før møtet. 

Årsmøtet skal: 

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Velge møteleder.
 3. Velge referent.
 4. Velge to til å underskrive protokollen.
 5. Behandle foreningens årsberetninger.
 6. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 7. Vedta foreningens arbeidsprogram og budsjett.
 8. Evt. fordele deler av overskuddet  tilbake til de ulike turforeningene  i forhold til medlemstallet DNT NØ i den enkelte kommune.
 9. Behandle innkomne forslag med styrets innstilling.
 10. Velge: 
  • Leder for ett år.
  • Nestleder, sekretær og 2 styremedlem for to år. Kasserer og 1 styremedlem velges bare for ett år første gang.
  • Seks personlige varamedlemmer for ett år. 
  • Medlemmer fra alle kommuner skal være representert både i punkt a/b og c , se over.
  • 2 revisorer for ett år.
  • Valgkomité bestående av 3 medlemmer valgt for tre år. Første gang velges leder for ett år, nestleder for to år, og det 3. medlem for tre år. Kontinuerlig opprykk gjennom treårs perioder.
  • Forskjellige undergrupper etter styrets forslag.

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning (håndsopprekning eller skriftlig). Alle valg gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møte-lederen dobbeltstemme. 

§ 8    EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, og må sammenkalles når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. 

§ 9    STYRETS OPPGAVER
 1. Foreningens ledelse og midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak. Foreningens leder har den daglige ledelse og leder styrets møter og forhandlinger.
 2. Foreningen jobber tett opp mot de ulike turforeningene i Nord-Østerdal.
 3. Leder innkaller til styremøter så ofte som behovet tilsier, eller når minst 3 av styremedlemmene forlanger det.
 4. Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.
 5. Varamedlemmer innkalles bare ved forfall. Styremedlemmer som ikke kan møte, innkaller selv varamedlem.
 6. Sekretæren fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter - og skal i samråd med styrets leder føre foreningens korrespondanse og ha ansvar for foreningens arkiv.
 7. Kassereren fører foreningens regnskap og er ansvarlig for at foreningens midler er sikret på en forsvarlig måte.
§ 10  VEDTEKTSENDRING

Forandringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslaget til vedtektsendring må være innkommet til styret minst to uker før årsmøtet. 

§ 11    OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med ¾ flertall hver gang. Forslaget om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmer minst 2 uker før hvert årsmøte avholdes. 

Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening.